നാളത്തെ മീഡിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയോ?

Download PDF

ഭ്രാന്തുകളും അസഹ്യപ്രവണതകളും ഉണ്ടെങ്കിലും നാളത്തെ വിപ്ലവങ്ങള്‍ പോസ്റ്റുചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലാകുമെന്ന്