ഗാന്ധിദര്‍ശനത്തിന്റെ പ്രാപഞ്ചികസത്ത

Download PDF

ആസക്തികള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാന്‍ കഴിയുന്നതെന്നും വ്യക്തി കരുത്ത് നേടുന്നത് പ്രപഞ്ചമെന്ന, ചുറ്റും നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന ശക്തിസാഗരത്തിലേക്ക് നമ്മെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണെന്നും