തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ആണധികാരങ്ങള്‍

Download PDF

ആണ്‍ -ജാതി അധികാര വ്യവസ്ഥയില്‍ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ‘ജാതിസ്ത്രീ’യുടെ അനുഭവങ്ങള്‍ ദുരിതപൂര്‍ണ്ണമാണെന്ന്
കൊല്ലം ആശ്രാമം ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ നടന്ന ജാതീയ ലൈംഗിക പീഡന കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു

Tags: