ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആണവകാപട്യം

Download PDF

റഷ്യന്‍ റിയാക്ടറുകള്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ചേരിയിലും ഫ്രഞ്ച് റിയാക്ടറുകള്‍ മുതലാളിത്ത ചേരിയിലുമാണെന്ന
ഇന്ത്യന്‍ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കാപട്യത്തെ തുറന്നുകാണിക്കുന്നു