മാധ്യമങ്ങളുടെ കോര്‍പ്പറേറ്റ് പരിണാമം

Download PDF

പൂര്‍ണ്ണമായും കോര്‍പ്പറേറ്റ്‌വത്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമരംഗത്തെ അശുഭപ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു