ഉരുകിയൊലിക്കുന്ന ആഗോള സമ്പന്നത

Download PDF

തകര്‍ച്ചയുടെ വക്കിലെത്തി നില്‍ക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തിന് പ്രതിസന്ധികളുടെ പരിഹാരമായി പ്രയോഗിച്ച് നോക്കിയ പോയകാല തന്ത്രങ്ങളായ യുദ്ധവും ആയുധക്കച്ചവടവും ഇന്ന് സാധ്യമല്ലാതെയായിരിക്കുന്നു