ജനകീയ നിയമസഭയുടെ പരിഗണനകള്‍

Download PDF

ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ദേശീയസഖ്യം (എന്‍.എ.പി.എം) 2012 ജൂലായ് 14, 15 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയ നിയമസഭ അംഗീകരിച്ച പ്രമേയങ്ങള്‍.

ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ദേശീയസഖ്യം (എന്‍.എ.പി.എം) 2012 ജൂലായ് 14, 15 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയ നിയമസഭ അംഗീകരിച്ച പ്രമേയങ്ങള്‍

 

Tags: