പ്രിയപ്പെട്ട തങ്കം

Download PDF

സസ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപികയും പരിസ്ഥിതി ഗ്രന്ഥകാരിയുമായ സി. തങ്കത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കു മുമ്പില്‍