വ്യാജ പരിസ്ഥിതിവാദവും വ്യാജ കമ്മ്യൂണിസവും

Download PDF

വ്യാജ പരിസ്ഥിതിവാദവും വ്യാജ കമ്മ്യൂണിസവും – എസ്. ഫെയ്‌സി.

അട്ടപ്പാടി: സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുക – വി. ജയപ്രകാശ്‌

Tags: