കേരളീയം November | 2012

വായനക്കാരുടെ കത്തുകള്‍

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ യുദ്ധങ്ങള്‍ ഉടന്‍ നിര്‍ത്തുക, വികസനത്തിനു അവധി കൊടുക്കുക

കേരളത്തിന്റെ മാറുന്ന ഭൂപ്രകൃതി

വനം മനസ്സിലാണ് ആദ്യം ഉരുവം കൊണ്ടത്‌

ജൈവപ്രതിഭാസങ്ങളുടെ കലവറയിലേക്ക്‌

അവഗണിക്കപ്പെട്ട ആദിവാസി പൈതൃകം

ജീവകാരുണ്യത്തില്‍ നിന്നും ശാക്തീകരണത്തിലേക്ക്‌

പരിസ്ഥിതി ഉള്‍ച്ചേര്‍ന്ന വികസനാസൂത്രണം

ഗാഡ്ഗില്‍ കമ്മറ്റി കണ്ടതും പറഞ്ഞതും

സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുന്നവര്‍

മലയോരജനതയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു

നമ്മള്‍ ധൂര്‍ത്തടിക്കുന്നത് കാട് കരുതിവച്ച ഊര്‍ജ്ജം

പങ്കാളിത്തം തന്നെ വനപരിപാലനം

കാടിന് വേണ്ടിയുള്ള കോടതിപ്പോരാട്ടങ്ങള്‍

മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തില്‍ നിന്നും കാട്ടിലേക്ക്, മനുഷ്യരിലേക്ക്‌

വനഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടുനില്‍ക്കാനാകില്ല

കാട് വിളിക്കുന്നുണ്ടാകാം, വഴിയുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രം പോവുക

കാട് പോയാല്‍ കൃഷിയും പോകും

വനസംരക്ഷണാധികാരവും വനഭരണവും

പരിരക്ഷണം = സംരക്ഷണം + നീതിപൂര്‍വ്വകമായ ഉപയോഗം

Page 1 of 21 2