കണ്ടെത്തിയ സഹോദരന്‍

Download PDF

“ചരിത്രത്തിന്റെയും സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും വരകളും വാക്കുകളുമായിരുന്നു ഭരതന് കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍. രാഷ്ട്രീയം അതിന്റെ മുഖം മാത്രമായിരുന്നു.” അന്തരിച്ച കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ് കെ. ഭരതനെ ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു