കാട് കാണണം, കാണേണ്ടതുപോലെ

Download PDF

”വനത്തിനും ആദിവാസികള്‍ക്കും വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാകുന്ന നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങള്‍
ഇക്കോടൂറിസം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. കാട് കാണാന്‍ ആശിക്കുന്നവരെ പോലീസിംഗിലൂടെ തടയുന്നതുകൊണ്ട് കാടിനോട് അഭിനിവേശമുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് നഷ്ടമാകുന്നത്. കാടിന്റെ ഗുണഫലങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ അറിയുന്നതല്ലേ നല്ലത്.” വനംവികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (കെ.എഫ്.ഡി.സി) ഗവിയിലെ ഡിവിഷണല്‍ മാനേജറും പെരിയാര്‍ കടുവാ സങ്കേതത്തിലെ ഇക്കോ ടൂറിസം പരിപാടികളുടെ മുഖ്യസംഘാടകനുമായ സി.എ. അബ്ദുള്‍ ബഷീര്‍ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തനാനുഭവങ്ങള്‍ സംസാരിക്കുന്നു.