കടല്‍ കത്തുന്നു, കടല്‍ത്തീരങ്ങള്‍ മായുന്നു.

Download PDF

ആഗോള താപനവും കാലവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളാണ് തീര സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത്. പ്രകടമായി കണ്ടുതുടങ്ങിയ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളുടേയും തീരദേശ ജീവിതങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.