ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ സാധ്യതകള്‍ , അനിവാര്യത

Download PDF

ജി.ഡി.പി. കേന്ദ്രീകൃത വികസന സമീപനത്തിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ മറികടന്ന് സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി എങ്ങനെ ശ്രമിക്കാമെന്ന് ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിശദമാക്കുന്നു.