അരിപ്പഭൂസമരം: കോളനിയില്‍ നിന്നും കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക്

Download PDF

കാര്‍ഷിക ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും അടിമത്തത്തിലേക്ക് പിഴുതെറിയപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാംസ്‌കാരികമായ ഉണര്‍വുകൂടിയായി മാറുകയാണ്, മൂന്ന് സെന്റല്ല, കൃഷിഭൂമിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന അരിപ്പ ഭൂസമരം.