‘വൂ…വോ…ഹോ…ബോ’

Download PDF

ഏതൊരു മനുഷ്യനും തകര്‍ന്നുപോകുന്ന വിഷമസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും സത്യത്തെ വിട്ടുകളിക്കാത്ത ഒരു ചാണ്ടിയുടെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങള്‍