ഭരണകൂടവും കരിനിയമങ്ങളും

Download PDF

കരിനിയമങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായ ചില നിയമഭേദഗതികള്‍ മാത്രമല്ലെന്നും അവ വളരെ ബോധപൂര്‍വ്വം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭരണവര്‍ഗാധീശത്വത്തിന്റെ നേര്‍ക്കാഴ്ചകളാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ‘യു.എ.പി.എ: നിശബ്ദ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കാലൊച്ച’ എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച്