മേഘസ്‌ഫോടനം തുടച്ചെടുത്ത അധിനിവേശ ആര്‍ഭാടങ്ങള്‍

Download PDF

പ്രകൃതിക്ക്‌മേല്‍ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ നടന്ന കടന്നുകയറ്റങ്ങളെ മണിക്കൂറുകള്‍കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു
ഒരു മേഘസ്‌ഫോടനം ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ചെയ്തതെന്ന് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഹിമാലയന്‍ അനുഭവങ്ങളില്‍ നിന്നും വിശദമാക്കുന്നു