പരിസ്ഥിതി – തൊഴില്‍ സമവായങ്ങള്‍ സാധ്യമാണ്‌

Download PDF

പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നം കാരണം ഒരു വ്യവസായം അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ അവിടെയുള്ള തൊഴിലാളികളെ പുനഃരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ആലോചനകള്‍ കാതിക്കുടം സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു