സ്വാശ്രയത്വം, സ്വാവലംബം, സ്വാതന്ത്ര്യം: പരിരക്ഷണത്തിന്റെ ഉപാധികള്‍

Download PDF

സ്വാശ്രിതത്വം, സ്വയംനിര്‍ണ്ണയം, സ്വാവലംബം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ മൂല്യങ്ങളിലൂന്നിക്കൊണ്ട്, സമത്വവും നീതിയുക്തമായ വിഭവവിതരണവും സാധ്യമാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതികള്‍ക്ക് രൂപംകൊടുത്തുകൊണ്ടു മാത്രമേ, ഇനിയും പരിസ്ഥിതി വിനാശത്തിന്റെ ഗതിവേഗത്തെ നമുക്ക് തടയാന്‍ കഴിയൂ.