ജനകീയസമരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയരൂപീകരണം: സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍, സാധ്യതകള്‍

Download PDF

പാരിസ്ഥിതിക ആധിപത്യത്തിന്റെയും വികസനാധിനിവേശത്തിന്റെയും സാമൂഹികാനീതികളുടെയും
അവകാശലംഘനങ്ങളുടെയും ഇരകളാകുന്നവരുടെ മുന്‍കൈയില്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന ജനകീയസമരങ്ങള്‍ക്ക്
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പൊതുരാഷ്ട്രീയം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോകുന്നത്? സമരാനുഭവങ്ങളില്‍ നിന്നും സംസാരിക്കുന്നു.