നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട്, ഞങ്ങളുടെ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കൂ

Download PDF

സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകള്‍ കാതിക്കുടം സമരത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയുന്നു കാതിക്കുടം സമരസമിതി ചെയര്‍മാന്‍