റിപ്പോര്‍ട്ട് അവ്യക്തമാണ്‌

Download PDF

തന്റെ വിയോജിപ്പുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, സമരപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആശ്യപ്രകാരം വിദഗ്ധ സമിതിയില്‍ നിയുക്തയാക്കപ്പെട്ട
ഡോ. എ.ലത