വരുന്നു, തണുപ്പിച്ച നാടകങ്ങള്‍!

Download PDF

കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ റീജിയണല്‍ തിയ്യറ്റര്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി എയര്‍കണ്ടീഷന്‍ ചെയ്ത് നവീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അക്കാദമി തലപ്പത്തുള്ളവരുടെ വരേണ്യപക്ഷപാദിത്വമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും പ്രമാണിമാര്‍ക്കായി മാത്രം
കലാവിരുന്നൊരുക്കി ശീലിച്ച അക്കാദമി ചെയര്‍മാന്റെ ഈ വികല കാഴ്ചപ്പാട് ജനകീയ കലകള്‍ക്ക് അപമാനമാണെന്നും