കരിമണല്‍ ഖനനം: സ്വകാര്യ-പൊതുമേഖലാ തര്‍ക്കമല്ല, പരിസ്ഥിതി സംവാദമാണ് വേണ്ടത്‌

Download PDF

കരിമണല്‍ ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന സംവാദങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ഖനനം പൊതുമേഖലയില്‍ വേണോ
സ്വകാര്യമേഖലയില്‍ വേണോ എന്ന കുറ്റിയില്‍ തന്നെ ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണ്. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് കരിമണല്‍ ഖനനം ഉയര്‍ത്തുന്ന സാമൂഹിക-പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ്.