പ്രത്യേക വിചാരണ ട്രിബ്യൂണല്‍ എന്തിന്?

Download PDF

2011 ഡിസംബര്‍ 17ന് കൊക്കക്കോളയുടെ ആസ്തികള്‍ പിടിച്ചെടുത്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് 22 പേര്‍ അറസ്റ്റു വരിച്ച് ജയിലില്‍ പോവുകയും ജയിലില്‍ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.