കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍: ഒരു നഗരത്തിന്റെ കിതപ്പുകള്‍

Download PDF

സമഗ്രവീക്ഷണത്തോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട കൊച്ചിയുടെ ഗതാഗത വികസനത്തെ മെട്രോ എന്ന ഏകപരിഹാരം എങ്ങനെയെല്ലാം അവഗണിക്കുന്നു  എന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട്.