മദ്യത്തേക്കാള്‍ വിഷമുള്ള നിരോധന നാടകങ്ങള്‍

Download PDF

ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ നമ്മള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യേണ്ടത് മദ്യനിരോധനത്തെക്കുറിച്ചല്ല. ഇരട്ടമുഖമുള്ള നേതാക്കള്‍ നയിക്കുന്ന കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ ഗതികേടിനെക്കുറിച്ചാണ്.