ആദിവാസി സ്വയംഭരണം എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായിവരുന്നു

Download PDF

ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസികളെ ഭൂമി നല്‍കി പുനഃരധിവസിപ്പിക്കുമെന്നും ആദിവാസി മേഖലകള്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ഏരിയ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ഉറപ്പു നല്‍കിയ 2001ലെ കരാര്‍ എവിടെയാണ് എത്തിനില്‍ക്കുന്നത് ? കരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് തുടങ്ങിവച്ച ആദിവാസി പുനഃരധിവാസ വികസന മിഷന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? നില്‍പ്പ് സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരു വസ്തുതാന്വേഷണം.