അധികാരസങ്കല്‍പ്പം തിരുത്തിയ ആദിവാസി സമരങ്ങള്‍

Download PDF

ആദിവാസി മേഖലകള്‍ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി മാറേണ്ടതിന്റെ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളെന്തെന്നും സ്വയംനിര്‍ണ്ണയാധികാരം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകേണ്ടത് പൗരസമൂഹത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ ബാധ്യതയാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും