ടി.എസ്.ആര്‍. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കമ്മിറ്റി: പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളെ കൊല്ലരുത്

Download PDF

വിനാശ വികസന പദ്ധതികളില്‍ നിന്നും പരിസ്ഥിതിയേയും ജനങ്ങളെയും
സംരക്ഷിച്ചു നിര്‍ത്തിയിരുന്ന നിയമങ്ങള്‍ കോര്‍പ്പറേറ്റ് താത്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കും
വിധം പൊളിച്ചെഴുതാനാണ് ടി.എസ്.ആര്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കമ്മിറ്റിയെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ചതെന്ന് സംശയിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്.