ആരോഗ്യകരമായ ജനാധിപത്യം ഇവിടെ നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല

Download PDF

സംസാരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൗലികാവകാശം. അത് എടുത്തുമാറ്റാന്‍ ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ നിശബ്ദനായിരിക്കാന്‍ തയ്യാറല്ല. ഇന്ത്യ നിലനില്‍ക്കണമെങ്കില്‍
ജനാധിപത്യം നിലനില്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്.