മൂന്നാറിലേക്ക് പോകേണ്ട വഴികള്‍

Download PDF

ഈ നിര്‍ണ്ണായക ഘട്ടത്തില്‍ നിന്നും ഇനി എവിടേക്കാണ് മൂന്നാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ നീങ്ങേണ്ടത്? കേവലം സഹാനുഭാവത്തിനപ്പുറം പൊതുസമൂഹത്തില്‍ നിന്നും മൂന്നാര്‍
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായ തുടര്‍ ഇടപെടലുകളാണ്.