ജനകീയ സമരങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അജണ്ടകള്‍

Download PDF

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സമരശബ്ദമുയര്‍ത്താന്‍ നിരവധി ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ‘വികസനം’ ഒരു പൊതു മുദ്രാവാക്യ
മായി ഏറ്റുപാടി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രചരണത്തില്‍ സജീവമാകുമ്പോള്‍ ആ വികസനത്തിന് വിമര്‍ശനവുമായി, തങ്ങളുടെ ദുരനുഭവങ്ങളെ പൊതുനന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി ചര്‍ച്ചയ്ക്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ സമരങ്ങള്‍