ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം മൂന്നാര്‍ സമരം തിരുത്തിയെഴുതി

Download PDF

മൂന്നാറിലെ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ സമരം എന്തുകൊണ്ടെല്ലാമാണ്
ചരിത്രപ്രധാനമായി മാറുന്നത്? എന്തെല്ലാം അഭാവങ്ങളെയാണ് അത് തുറന്നുകാണിച്ചത്? ഏതെല്ലാം വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയാണ് അത് തിരുത്തിയത്?