അറിവിടങ്ങളില്‍ വിഷസംക്രമണം

അറിവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നുതന്നെയാണ് അധീശത്തത്തിനും അറിവിനെ ആധാരമാക്കുന്ന സമഗ്രാധിപത്യത്തിനും നേരെയുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ കാമ്പസുകളില്‍ ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉണര്‍വ് അതിന് തെളിവാണ്.