കേരളം ഉടന്‍ പരിഗണിക്കേണ്ട ചില നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

Download PDF

ഭൂവുടമസ്ഥത-കൃഷി-ഭക്ഷ്യസ്വയംപര്യാപ്തത, ഊര്‍ജ്ജ മേഖല, ആരോഗ്യ മേഖല, വ്യവസായം/വ്യാവസായിക മലിനീകരണം/തൊഴില്‍/സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം, വിഭവസംരക്ഷണം, സാമൂഹ്യനീതി/ലിംഗനീതി/മനുഷ്യാവകാശം, ജനാധികാരം/വിഭവാധികാരം/ഭരണനവീകരണം/വിവരാവകാശ നിയമം, നഗരവത്കരണം/നഗരമാലിന്യസംസ്‌കരണം/പാര്‍പ്പിടം/സ്വകാര്യമൂലധന നിക്ഷേപങ്ങള്‍, ഗതാഗതം/ദേശീയപാത സംരക്ഷണം/സുസ്ഥിര മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍…