എന്ററോബിയാസ് വെര്‍മികുലാരിസ്

Download PDF

ആഗസ്റ്റ് പത്ത് ദേശീയ വിരവിമുക്ത ദിനമായതുകൊണ്ടാണോ, അതോ രാഷ്ട്രീയ കൃമികടിയുള്ളവര്‍ സ്വയം തിരിച്ചറിയട്ടേ എന്നുകൂടി കരുതിയാണോ ‘പല്ലില്ലാതെ കടിക്കുന്ന കൃമികള്‍’ എന്നൊരു ലേഖനം ദേശാഭിമാനി ദിനപത്രത്തിന്റെ അക്ഷരമുറ്റത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്?