കോര്‍പ്പറേറ്റ് വാഴ്ചയുടെ വഴിയടച്ച സമരനാള്‍വഴികള്‍

Download PDF

കേരളീയം പുസ്തകശാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്ലാച്ചിമട
സമരനാള്‍വഴികളുടെ സമാഹാരം