ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും തടയാനാകാത്ത വേന്തരന്‍

Download PDF

‘ഇന്ത്രനും ചന്ത്രനും എന്നെ തടുക്കാനാവില്ല’ എന്ന് കര്‍ണ്ണാടകയില്‍ പോയി പ്രസംഗിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല, അത് നടപ്പാക്കാനും ശേഷിയുള്ള വേന്തരനാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ‘ഓര്‍ത്തോളണം’…