കൃഷ്ണ പാടുകയാണ്, പുറമ്പോക്കുകളെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍

Download PDF

കര്‍ണ്ണാടക സംഗീതത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത വഴികളില്‍ നിന്നും തികഞ്ഞ ബോധ്യങ്ങളോടെ വഴിമാറി നടക്കുന്ന ടി.എം. കൃഷ്ണ ചെന്നൈ നഗരത്തിന്റെ കുപ്പത്തൊട്ടിയായിത്തീര്‍ന്ന എന്നോറിലെ പുറമ്പോക്കിലിരുന്ന് പാടിയ ‘ചെന്നൈ പുറമ്പോക്ക് പാടല്‍’ പൊതുവിനെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സംഗീത ഇടപെടലായി മാറുകയാണ്.