നാളത്തെ നയങ്ങളും നിയമങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളാണ്

Download PDF

എവിടെയൊക്കെയാണ് ആദിവാസിയുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ വനവും ഭൂമിയും നദിയും എല്ലാം സുരക്ഷിതമാണെന്നും അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങള്‍ക്കുമുള്ളതാണെന്നും ആദിവാസികള്‍ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അവര്‍ എല്ലാം ഒന്നിച്ചുതന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഝാര്‍ഖണ്ഡിലെ ആദിവാസി നേതാവ്