വനാവകാശ നിയമം: എന്താണ് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി?

Download PDF

2006ല്‍ നിലവില്‍ വന്ന വനാവകാശ നിയമത്തിന്റെ നടപ്പിലാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന
പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് നിയമത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയെ നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിലയിരുത്തിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്