മനുഷ്യചരിത്രത്തെ, സമൂഹത്തെ സമഗ്രമായി വിവരിക്കുമ്പോള്‍

Download PDF

തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യമണ്ഡലങ്ങളില്‍ മുഴുവന്‍ സമയവും അര്‍പ്പണബോധത്തോടെ
പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന, വേണുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു നേതാവിന്, താന്‍ ഇടപെടുന്ന മനുഷ്യസമൂ
ഹത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു സമഗ്രപഠനം മനുഷ്യ
ചരിത്രത്തെയും സമൂഹത്തിനെയും പറ്റി വിവരിക്കാന്‍ വേറെയാര്‍ക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്?
‘പ്രകൃതി, ജനാധിപത്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം’ എന്ന പുസ്തകത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു