മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മനോവിചാരങ്ങള്‍

Download PDF

എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയന്‍ പ്രകൃതിസ്‌നേഹികളെയും പരിസ്ഥിതി
പ്രവര്‍ത്തകരെയും ‘വികസന വിരോധികള്‍’ എന്നു വിളിച്ച് നേരിടുന്നത് എന്നതിന് ഒരു
മനഃശാസ്ത്ര വിശകലനം.