വിനാശ വികസനവും ബദലുകളുടെ പ്രതിരോധവും

Download PDF

ബദല്‍ പരീക്ഷണങ്ങളും വിനാശവികസനത്തിനെതിരായ സമരങ്ങളും ഒന്നിക്കുകയാണെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും നിലവില്‍ മേധാവിത്വം പുലര്‍ത്തുന്ന വികസന മാതൃകയ്ക്ക് അത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് സമരങ്ങളുടെയും ബദലുകളുടെയും ഏ കോപനം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്.