വിഭവപരിമിതി എന്നതിനെ അവഗണിക്കാന്‍ കഴിയില്ല

Download PDF