കേരളീയം August | 2018

2403 അടിക്കും അപ്പുറമുള്ള ചില ചിന്തകള്‍

വിതച്ചവര്‍ കൊയ്തില്ല, കൊയ്തവര്‍ വിതച്ചിട്ടുമില്ല

നിയമത്തിലൂടെ മാത്രം വയലുകള്‍ സംരക്ഷിക്കപ്പെടില്ല

നെല്‍വയലുകള്‍ റിസര്‍വ്വുകളായി സംരക്ഷിക്കണം

കൃഷി ലാഭകരമാകാതെ പരിഹാരമില്ല

ഭൂ മാഫിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരുത്തലുകള്‍

നിയമം സംരക്ഷിക്കാന്‍ കൃത്യമായ ജനകീയ ഇടപെടല്‍ വേണ്ടിവരും

വയലുകള്‍ സ്വകാര്യഭൂമിയാണെങ്കിലും പൊതുസ്വത്തായി സംരക്ഷിക്കണം

കര്‍ഷകന്‍ കൃഷിഭൂമി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരരുത്

മലബാര്‍ ഡവലപേഴ്‌സിന്റെ നിലം നികത്തല്‍ എങ്ങനെ പൊതു ആവശ്യമാകും?

ഇത് നിയമത്തില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ക്കലല്ല, വിഷം ചേര്‍ക്കലാണ്

വരുമാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നെല്‍വയല്‍പോലും വില്‍ക്കുന്നത്

ലാഭചിന്തയാണ് മാറേണ്ടത്

സാമ്പത്തികഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തണം

വയലുകളില്ലാതെ വലയുന്ന മനുഷ്യകുലമായി നാം പരിണമിക്കുമോ ?

വികസനത്തിന് വഴിമാറുന്ന വയലുകള്‍

ചോദിക്കുന്നതിന്റെ തര്‍ക്കശാസ്ത്രം