ദുരന്തത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന നവകേരളം എന്ന ഭാവനാശൂന്യത

Download PDF

ദുരന്താനന്തര പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രവും രാഷ്ട്രീയവും എന്തായിരിക്കണം? പൗരസമൂഹത്തിന് അതില്‍ എന്തു പങ്കാണുള്ളത്? അതിവേഗം പതിവുകളിലേക്ക് പിന്മടങ്ങിയ ‘നവകേരള’ത്തോട് ചിലത് സ്പഷ്ടമായി തന്നെ പറയേണ്ടതില്ലേ? പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്ന നയങ്ങളും ദുരന്തത്തിന്റെ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണവും ഒരേ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നുതന്നെ രൂപപ്പെടുന്നതിന്റെ അയുക്തി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ?