ദുരന്തലഘൂകരണം എന്നതാണ് ദുരന്തനിവാരണത്തിന്റെ മര്‍മ്മം

Download PDF

നടക്കാത്തതുകൊണ്ടും ജനങ്ങളോട് ദുരന്തലഘൂകരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തതിനാലും ദുരന്തനിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ ഫലപ്രദമായി നടക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. മനുഷ്യജീവനുകള്‍ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞു എന്നതില്‍ കേരളത്തിന്ഏറെക്കാലം ആശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.
saghar